BibleVersesTamil.com - Proverbs 31:28 in Catholic Tamil - Verseofthedaybible.com

 

BibleVersesTamil.com -  Proverbs 31:28 in Catholic Tamil - Verseofthedaybible.comஅவளுடைய பிள்ளைகள் அவளை நற்பேறு பெற்றவள் என வாழ்த்துவார்கள்; அவளுடைய கணவன் அவளை மனமாரப் புகழ்வான் - நீதிமொழிகள் 31:28

Proverbs 31:28, Proverbs 31:28 in Tamil, Proverbs 31:28 in Catholic Tamil, Proverbs 31:28 in Roman catholic Tamil

Bible in Tamil, bible verses in Tamil, verse of the day in Tamil, bible verse of the day in Tamil, bible scriptures in Tamil, bible daily in Tamil, read the bible in Tamil, bible quotes in Tamil, bible verse in Tamil, 

#bible #tamil #bibleverses #bibleverse #verses #biblequotes #biblejournaling #bibleverseoftheday #holybible #biblequote #tamilbibleverse #bibleversedaily #bibleversesdaily #bibledaily #bibleversestamil #tamilbible #tamilbibleverses #dailybibleverses #bibleversesoftheday #tamilchristians #theholybible #biblequotesdaily

Comments