BibleVersesTamil.com - Psalm 41:12 in Catholic Tamil - VerseofthedaybibleTamil.com

 BibleVersesTamil.com - Psalm 41:12 in Catholic Tamil - VerseofthedaybibleTamil.com

நானோ நேர்மையில் உறுதியாய் இருக்கின்றேன்; நீர் எனக்கு ஆதரவளிக்கின்றீர்;உமது முன்னிலையில் என்னை என்றும் நிலைநிற்கச் செய்கின்றீர் - திருப்பாடல்கள் 41:12

Psalm 41:12, Psalm 41:12 in Tamil, Psalm 41:12 in Catholic Tamil, Psalm 41:12 in Roman catholic Tamil

Bible in Tamil, bible verses in Tamil, verse of the day in Tamil, bible verse of the day in Tamil, bible scriptures in Tamil, bible daily in Tamil, read the bible in Tamil, bible quotes in Tamil, bible verse in Tamil, 

#bible #tamil #bibleverses #bibleverse #verses #biblequotes #biblejournaling #bibleverseoftheday #holybible #biblequote #tamilbibleverse #bibleversedaily #bibleversesdaily #bibledaily #bibleversestamil #tamilbible #tamilbibleverses #dailybibleverses #bibleversesoftheday #tamilchristians #theholybible

Comments