BibleVersesTamil.com - Matthew 15:31 in Catholic Tamil - VerseofthedaybibleTamil.com

 BibleVersesTamil.com - Matthew 15:31 in Catholic Tamil - VerseofthedaybibleTamil.com


பேச்சற்றோர் பேசுவதையும் உடல் ஊனமுற்றோர் நலமடைவதையும் பார்வையற்றோர் பார்க்கிறதையும் கண்டு மக்கள் கூட்டத்தினர் வியந்து இஸ்ரயேலின் கடவுளைப் போற்றிப் புகழ்ந்தனர் - மத்தேயு 15:31

Matthew 15:31, Matthew 15:31 in Tamil, Matthew 15:31 in Catholci Tamil, Matthew 15:31 in Roman catholic Tamil

Bible in Tamil, bible verses in Tamil, verse of the day in Tamil, bible verse of the day in Tamil, bible scriptures in Tamil, bible daily in Tamil, read the bible in Tamil, bible quotes in Tamil, bible verse in Tamil, 

#bible #tamil #bibleverses #bibleverse #verses #biblequotes #biblejournaling #bibleverseoftheday #holybible #biblequote #tamilbibleverse #bibleversedaily #bibleversesdaily #bibledaily #bibleversestamil #tamilbible #tamilbibleverses #dailybibleverses #bibleversesoftheday #tamilchristians #theholybible

Comments